UWAGA!!! Rusza nabór do trwałości projektu.

2023-10-02

UWAGA!!! Rusza nabór do trwałości projektu.

Od 03 PAŹDZIERNIKA 2023 r. do 13 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
 
 
Od 03 PAŹDZIERNIKA 2023 r. do 13 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

W związku z przystąpieniem przez Centrum Kompetencji Zawodowych do realizacji zadań w formach
wsparcia na etapie trwałości projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie
i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”,
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie prowadzi nabór w roku szkolnym 2023/2024.
Zapraszamy do udziału w naborze, co gwarantuje zdobycie dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów
potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie zaprasza na :

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA CERTYFIKOWANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH (dla osób
pełnoletnich oraz osób, które nabędą pełnoletność do 31.03.2024 r.):
 SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
 PRAWO JAZDY KAT. B
 OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO Z MECHANICZNYM NAPĘDEM
PODNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKÓW Z OSOBĄ
OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM (zapis w projekcie: operator wózka widłowego)
 OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO Z MECHANICZNYM NAPĘDEM
PODNOSZENIA Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO
Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ
Z ŁADUNKIEM (zapis w projekcie: operator wózka jezdniowego)
 OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
 SPAWACZA METODĄ MIG
 SPAWACZA METODĄ MAG
 SPAWACZA METODĄ TIG
KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH:
 OPERATOR OBRABIAREK CNC
 PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA
 MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)
 OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE
 OBSŁUGA PROGRAMU AUTOCAD
ORAZ
 STYPENDIA NAUKOWE PRZEZ OKRES 9 MIESIĘCY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH
W PRZEDMIOTACH ZAWODOWYCH

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK " w Chrzanowie ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów,

tel. 32 623 26 09, e-mail: sekretariat@zstfablok.edu.pl
 KURSY JĘZYKOWE (J. ANGIELSKI ZAWODOWY, J. NIEMIECKI ZAWODOWY)
 KURSY MATEMATYCZNE (ZASTOSOWANIE METOD MATEMATYCZNYCH W PRZEDMIOTACH
ZAWODOWYCH, ZASTOSOWANIE RACHUNKU RÓŻNICZKOWEGO W TECHNICE)
 MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE U PRACODAWCÓW W LIPCU 2024 r.
 DORADZTWO ZAWODOWE
 WYJAZD ZAWODOZNAWCZY
 SZKOLENIE „MÓJ PIERWSZY BIZNES”

UWAGA!!!

 Osoby aplikujące, które były uczestnikami zakończonego w dn. 31.08.2023 r. projektu pn. „Poprawa
edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia
zawodowego” nie mogą ponownie korzystać z tych samych form wsparcia (tych samych kursów,
stypendium, staży, wyjazdów zawodoznawczych).
 W przypadku niepełnoletnich osób aplikujących na wszystkich dokumentach wymagany jest również
podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronach internetowych:
https://ckz.zstfablok.edu.pl/projekt-2-poprawa-edukacji/
https://www.zs.libiaz.pl/a/centrum-kompetencji zawodowych
https://zstu.edu.pl/
oraz w CKZ w Chrzanowie (Biuro projektu ZST „FABLOK” w Chrzanowie, parter pok. 15B), tel. 513 770 042
i na tablicy ogłoszeń w ZST „FABLOK” w Chrzanowie, ZS w Libiążu i ZSTU w Trzebini.
Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w Centrum Kompetencji Zawodowych
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 3. Formy wsparcia
Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 5. Zaświadczenie ze szkoły
Załącznik nr 6. Oświadczenie uczestnika nieuczestniczeniu/ uczestniczeniu w innych projektach
dofinansowanych z EFS
Załącznik nr 7. Oświadczenie – zgoda na publikację danych osobowych na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń
KOMPLETNE dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru:
- osobiście do CKZ w Chrzanowie (Biuro projektu ZST „FABLOK” w Chrzanowie, parter pok. 15B)
w nieprzekraczalnym terminie do 13.10.2023 r. do godz. 15.00.