Aktywna Tablica

Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program powinien przyczynić się do trwałej zmiany świadomości i zachowania nauczycieli związanych       z wykorzystaniem TIK w procesie kształcenia.

Ponadto celem programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły, szkoły za granica i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień. Podstawowym narzędziem do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów w procesie edukacyjnym, jest dalszy rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie TIK oraz wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania. 

Jednym z głównych zadań systemu oświaty jest kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Osiągnięcie tego celu jest możliwe przez stosowanie w procesie kształcenia lub uczenia się innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, a także dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz doskonalenie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Kształtowanie postaw innowacyjnych, wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania jest zadaniem ściśle związanym z zapewnieniem w procesie kształcenia lub uczenia się dostępu do nowoczesnych TIK i będzie miało istotny wpływ na przyszłe, aktywne uczestnictwo uczniów w nowoczesnym rynku pracy. Przygotowanie uczniów do kreatywnego działania, wpłynie również na proces ich samorealizacji na rynku pracy, a tym samym przyczyni się do realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Podjęte działania pozwolą organom prowadzącym szkoły oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na wyposażenie lub doposażenie szkół i ośrodków w nowoczesne pomoce dydaktyczne uwzględniający potrzeby uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w  szczególności kompetencji cyfrowych, co będzie prowadzić do poszerzenia wiedzy i  umiejętności tych uczniów, dając im jednocześnie lepsze perspektywy związane z  możliwością wyboru form kształcenia w przyszłości i lepszego przygotowania do życia w  społeczeństwie informacyjnym. 

W ramach działań zmierzających do rozszerzenia obowiązujących metod kształcenia lub uczenia się, przy zidentyfikowanym zapotrzebowaniu na takie działania, koniecznym jest wspieranie rozwoju kompetencji, w tym kreatywności uczniów oraz ich nauczycieli, a także doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się TIK, czemu ma służyć realizacja programu.

Cel główny programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 1)rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

  2)kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

 3)rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

 4)wspieranie innowacyjnych metod pracy;

 5)wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;

 6)wspieranie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami;

 7)wspieranie uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia na odległość.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie szkoła, szkoła za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

 1)uczestniczenia przez wskazaną poniżej grupę nauczycieli szkoły lub szkoły za granicą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

a) 2 lub 3 osoby –w przypadku szkoły, szkoły za granicą lub ośrodka, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,

b) 4 osoby – w przypadku szkoły, szkoły za granicą lub ośrodka, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,

c) 5 osób – w przypadku szkoły, szkoły za granicą lub ośrodka, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli;

 2)uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły, szkoły za granicą lub ośrodka w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 a) udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

 b) zorganizowaniu w szkole szkole za granicą lub ośrodku w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

 c)dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych   z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

 3)wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole, szkole za granicą) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub szkoły za granicą z wykorzystaniem TIK;

 4)wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, szkoły za granicą uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu; 

 5)przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie, obejmującego zadania z pkt 1-4 oraz:

a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;

b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.

 6)wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;

 7)udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu. 

1.Szkoły (w tym szkoły prowadzone przez właściwych ministrów) i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze biorące udział w programie są obowiązane do przedstawiania organom prowadzącym, a w przypadku szkół za granicą – dyrektorowi ORPEG, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego, sprawozdań z realizacji zadań wynikających z programu zawierających:

1)sprawozdanie z realizacji zadań określonych w części V. 3. programu;

2)ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach i ośrodkach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;

3)charakterystykę problemów i barier w realizacji programu;

4)zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego – w przypadku sprawozdania szkół prowadzonych przez właściwego ministra, sprawozdania szkół za granicą oraz sprawozdania specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego.