Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie


Data publikacji strony internetowej: 2020-10-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-27


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zofia Kukawska, adres poczty elektronicznej sekretariat@zstfablok.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 623-29-09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 1. Budynek główny ZST „FABLOK” w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27, 32-500 Chrzanów

  1. 1 Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne od ul. Fabrycznej – do budynku prowadzą schody, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 • wejście boczne od strony budynku Centrum Kształcenia Zawodowego (warsztatów szkolnych) – dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (z dostępem do windy dla osób niepełnosprawnych).

  1. 2 Budynek główny szkoły posiada 4 kondygnacje (niski parter, parter, I piętro, II piętro). Każda kondygnacja w budynku szkolnym jest połączona 2 klatkami schodowymi.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość poruszania się po budynku głównym szkoły korzystając z przeznaczonej dla nich windy uruchamianej za pomocą chipa. Niepełnosprawni uczniowie oraz pracownicy otrzymują chip po uprzednim zgłoszeniu potrzeby stałego korzystania z windy w Sekretariacie szkoły. Osobom niepełnosprawnym, które sporadycznie korzystają z windy chip udostępnia woźna.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 1. Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego (warsztaty szkolne) zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego szkoły, na tej samej nieruchomości.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne na poziomie „0” dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak zewnętrznych schodów). Wszystkie pracownie oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych usytuowane są na parterze budynku.

 1. Szkoła nie jest wyposażona w platformy, pochylnie i nie posiada systemu informacji głosowych.

 2. Na parkingu wewnętrznym szkoły zostało oznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

 3. Szkoła została wyposażona w pętlę indukcyjną oraz oznaczenia z wykorzystaniem alfabetu Braille’a.
 4. Nie ma ograniczeń w zakresie wstępu osoby z psem asystującym/psem przewodnikiem na teren szkoły.

 5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.