Program naprawczy

 

Wyeliminowanie zjawiska pojedynczych jak i notorycznych ucieczek
z lekcji.

 

Sposób realizacji:

 

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Oczekiwane efekty

1. System poprawy ocen

- Zapis w dokumentacji szkolnej (statut, wewnętrzny system oceniania)

- korzystniejszy system poprawy ocen dla uczniów obecnych na sprawdzianach;

- oceny semestralne nie mogą być wystawiane na podstawie tylko ocen ze sprawdzianów
i prac pisemnych;

- wiadomości powinny być sprawdzane regularnie,
z mniejszej partii materiały

2. Praca z młodzieżą

-zajęcia z uczniami w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy lub pedagoga szkolnego

- uświadomienie zagrożeń występujących podczas wagarów;

- wyrobienie nawyku rezygnacji z wagarów;

- uświadomienie konsekwencji wynikających z niewypełnienia obowiązku szkolnego;

- zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie ze stresem;

- wzmacnianie poczucia własnej wartości;

- łagodzenie napięć związanych ze stosunkami na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń;

- pomoc w nauce;

- podjęcie działań, które pozwolą uniknąć represjonowania ucznia (dręczenie, dokuczanie);

- wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

- wyrabianie umiejętności mówienia NIE podczas propozycji spożywania alkoholu czy narkotyków

3. Rozwijanie zainteresowań

- angażowanie w akcje społeczne

- skierowanie aktywności ucznia na „właściwy tor”

4. Zaangażowanie uczniów w sprawy szkoły

- udział uczniów w przedsięwzięciach szkolnych

- wyrobienie odpowiedzialności za sprawy szkolne;

- rozwijanie więzi ze szkołą

5. Współpraca z rodziną ucznia

- spotkania
z rodzicami (opiekunami prawnymi)
w czasie wywiadówek, kontakty indywidualne;

- spotkania rodziców z uczniami na godzinach wychowawczych

- uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z niedopilnowania realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego;

- współpraca rodziców ze szkołą w przeciwdziałaniu wagarom;

- wychowawca często nawiązuje kontakt z opiekunami prawnymi ucznia, zwłaszcza tego, który stwarza trudności wychowawcze

6. Współpraca
z policją, sądem, kuratorami sądowymi

- patrol szkolny

na terenie przylegającym do szkoły i poza nią

- informacja na temat uczniów wagarujących