Zadania pedagoga

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 

Masz poczucie osamotnienia, czujesz, że nikt Cię nie rozumie.

Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

Masz kłopoty z porozumieniem się z rodzicami, masz trudną sytuację materialną.

Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

Masz głowę pełną pomysłów i chciałbyś się nimi z kimś podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Zadania pedagoga szkolnego

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 

 

 

Pedagog szkolny:

 

  1. pomaga uczniom w redukowaniu napięć psychicznych związanych z niepowodzeniami szkolnymi,

  2. pomaga uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

  3. udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

  4. podejmuje działania naprawcze w przypadku prezentowania przez ucznia form niedostosowania społecznego,

  5. rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

  6. udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

  7. udziela rodzicom i opiekunom prawnym pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,

  8. udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

  9. organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

  10. wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.