Egzaminy zawodowe

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2017?

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. przystępują:

 1. absolwenci czteroletniego technikum, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2026/2027,
 2. absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026,
 3. absolwenci szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026,
 4. osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową z 2017 r. – do dnia 31 października 2027 r.,
 5. osoby spełniające warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, które w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. po raz pierwszy złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. oraz

przystępujący do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci branżowej szkoły I stopnia,  czteroletniego technikum i szkoły policealnej, w    których  kształcenie było realizowane zgodnie z podstawą programową z 2017 roku, a także

osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzany zgodnie z podstawą programową z 2017 roku, które przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny

– do 31 sierpnia 2028 r.

 1. osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. zgłoszonych przez starostę do okręgowej komisji egzaminacyjnej – do 31 października 2027 r
CO SPRAWDZA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

KIEDY JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE?

Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE dostępnym tutaj.

GDZIE I DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ NA EGZAMIN?
 1.  Absolwent składa deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Osoba, która  ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składa deklarację przystąpienia do egzaminu w podmiocie prowadzącym ten kurs.
 2. Deklaracje są składane nie później niż:

– do dnia 15 września – jeżeli zdający przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego termin został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie między dniem 2 listopada a dniem 28 lutego danego roku szkolnego;

– do dnia 7 lutego – jeżeli zdający przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego termin został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie między dniem 1 kwietnia a dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego.

 1. Osoba, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
 2. Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu), w terminie określonym dla złożenia tego wniosku:

– do dnia 7 lutego – jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek,

– do dnia 15 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym

 1. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zachowaniem ww. terminów.
 2. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ogłoszonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.  jest przeprowadzany dla:

- uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019 r.
- absolwentów szkół, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2019 r.
- osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany po 1 września 2020 r.,
- osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
- osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego, które po 1 stycznia 2021 r. po  raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

 1. przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem
 2. przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,
 3. mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem
 4. mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych
 5. mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników
 6. mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy
 7. mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach,
 8. mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego

Uwaga. W przypadkach 1) i 2) nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru.

Dyrektor szkoły informuje uczniów i słuchaczy (uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem oraz uczniów techników oraz słuchaczy branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych) o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r. – Formuła 2019

Lp. 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji 

Zdający przynosi na egzamin 

1.

BUD.25

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka,  ekierka, temperówka

2.

DRM.08

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

kalkulator prosty, ołówki: HB i H lub HB i 2H,  gumka, linijka 30 cm, temperówka, kątomierz,  cyrkiel, ekierki 2 szt. (45oi 60o)

3.

ELE.05 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji  elektrycznych

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

4.

ELM.03

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

5.

ELM.06

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

6.

MEC.09 

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

kalkulator prosty, ołówek, gumka,  linijka, temperówka

7.

MOT.06 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  pojazdów samochodowych

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka