Egzamin maturalny - formuła 2015

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 1. uczniów 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 2. wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie
 3. absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 5. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 6. osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
 7. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny.

 

 

PO CO JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN MATURALNY? CO JEST NA NIM SPRAWDZANE?

 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępują do egzaminów w 2023 r.

stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) – dotyczy egzaminu maturalnego w 2023 r.

zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

 

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

 

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

 

W 2023 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

 

Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy:‎

przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz

przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego. 

 

Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 

W 2023 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

biologia (na poziomie rozszerzonym)

chemia (na poziomie rozszerzonym)

filozofia (na poziomie rozszerzonym)

fizyka (na poziomie rozszerzonym)

geografia (na poziomie rozszerzonym)

historia (na poziomie rozszerzonym)

historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)

historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)

informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎

język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)

język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)

język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)

język polski (na poziomie rozszerzonym)

matematyka (na poziomie rozszerzonym)

wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

Terrminy egzaminów maturalnych

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎

 1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.