Egzaminy

PO CO JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN MATURALNY? CO JEST NA NIM SPRAWDZANE?

 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępują do egzaminów w 2022 r.

stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) – dotyczy egzaminu maturalnego w 2022 r.

zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

 

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

 

W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

 

W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

 

Aby otrzymać świadectwo w 2022 r., należy:‎

przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz

przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego. 

 

Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 

W 2022 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

biologia (na poziomie rozszerzonym)

chemia (na poziomie rozszerzonym)

filozofia (na poziomie rozszerzonym)

fizyka (na poziomie rozszerzonym)

geografia (na poziomie rozszerzonym)

historia (na poziomie rozszerzonym)

historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)

historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)

informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎

język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)

język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)

język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)

język polski (na poziomie rozszerzonym)

matematyka (na poziomie rozszerzonym)

wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

 

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W NASZEJ SZKOLE?

 

4 maja 2022 – godz. 9.00 - język polski – poziom podstawowy

5 maja 2022 – godz. 9.00 matematyka - poziom podstawowy

6 maja 2022 - godz. 9.00 język angielski - poziom podstawowy

6 maja 2022 - godz. 14.00 język niemiecki - poziom podstawowy

9 maja 2022 - godz. 9.00 język angielski - poziom rozszerzony

10 maja 2022 - godz. 9.00 język polski - poziom rozszerzony

11 maja 2022 – godz. 9.00 matematyka - poziom rozszerzony

13 maja 2022 – godz. 9.00 wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony

13 maja 2022 - godz. 14.00 język niemiecki - poziom rozszerzony

17 maja 2022 - godz. 9.00 historia - poziom rozszerzony

18 maja 2022 - godz. 9.00 geografia - poziom rozszerzony

19 maja 2022 - godz. 9.00 fizyka - poziom rozszerzony