Centrum Kompetencji Zawodowych

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym.

 

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, typ projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

 

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

 

REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 016 726,00 PLN

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 715 053,40 PLN

 

WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 301 672,60 PLN

 

 

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości kształcenia zawodowego głównie w obszarze elektryczno-elektronicznym i w ograniczonym zakresie mechaniczno-górniczym woj. małopolskiego poprzez utworzenie CKZ i poprawę kwalifikacji 16 zatrudnionych tam nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 455 uczniów korzystających z funkcjonalności CKZ
w Chrzanowie do III kwartału  2020 r.
 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

 

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:   

·         Zostanie utworzony 1 CKZ,

·         w ramach CKZ uczniowie obędą kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, umiejętności zawodowych; programów inżynierskich; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka obcego zawodowego (j. angielski i j. niemiecki); staże; otrzymają wsparcie edukacyjno-zawodowe (wypłacane stypendia za osiągnięcia w nauce przedmiotów zawodowych) oraz wezmą udział w  wyjazdach zawodoznawczych
na targi edukacyjne i zawodowe. Dodatkowo uczniowie podniosą swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursów na prawo jazdy kat B, kursów wózków widłowych i jezdniowych.

·         16 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w  kursach poszerzających kompetencje zawodowe. 

INFORMACJA PRASOWA

Powiat Chrzanowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 715 053,40 zł ze środków RPO Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”. Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 3 016 726,00 zł, z czego 301 672,60 zł stanowi wkład własny Powiatu.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie. Projekt zakłada utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie, Zespołu Szkół w Libiążu oraz Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, w ramach którego, w latach 2017-2020 organizowane będą kursy, zajęcia pozalekcyjne oraz inne formy edukacji pozaszkolnej.
Projekt skierowany jest do 455 uczniów z terenu województwa małopolskiego kształcących się w obszarach: elektryczno-elektronicznym i mechaniczno–górniczym.
Projekt zakłada:


Utworzenie CKZ wraz z wyposażeniem i adaptacją pracowni
Kursy przygotowujące do uzyskania certyfikowanych uprawnień zawodowych:
 SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
 SPAWACZA METODĄ MAG, MIG, TIG
 PRAWA JAZDY KAT. B
 OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI LPG
 OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG


Kursy umiejętności zawodowych:

- PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA

- MONTAŻ I URUCHAMIANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYCZNYCH

- PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH 

- OPERATOR OBRABIAREK CNC
- MONTAŻ I OBSŁUGA UKŁADÓW MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
- MONTAŻ I OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)

Kursy z oprogramowań inżynierskich:
 OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE
 OBSŁUGA PROGRAMU AUTO CAD
 OBSŁUGA PROGRAMU EDGE CAM
 OBSŁUGA PROGRAMU SYSTEM ZERO – OSN

Zajęcia Językowe:
 J. NIEMIECKI ZAWODOWY
 J. ANGIELSKI ZAWODOWY

Wakacyjne miesięczne płatne staże u pracodawców
Stypendia dla szczególnie uzdolnionych zawodowo uczniów
Kursy specjalistyczne dla nauczycieli
Wyjazdy zawodoznawcze
Wyjazdy na targi edukacyjno-zawodowe

Już wkrótce ruszają nabory !
Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul.Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09, www.pcechrzanow.edu.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie

plik doc - rozmiar: 430.5 KB
440832
plik doc - 430.5 KB
plik pdf - rozmiar: 628 KB
643047
plik pdf - 628 KB
plik pdf - rozmiar: 313.7 KB
321239
plik pdf - rozmiar: 389.6 KB
398922
plik pdf - 389.6 KB